Συμβουλές/Tips

Πριν την αναχώρηση:

  • Προμηθευτείτε οπωσδήποτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (Προσοχή, δεν ισχύει για την Τουρκία, θα πρέπει να φροντίσετε για ιδιωτική ασφάλιση)
  • Καλό θα είναι να φροντίσετε να κάνετε μια επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ατυχήματα και για γενική αστική ευθύνη υπέρ τρίτων, για το διάστημα που θα βρίσκεστε στο εξωτερικό
  • Βεβαιωθείτε ότι τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα είναι έγκυρα (ταυτότητα ή διαβατήριο)
  • Φροντίστε για την έκδοση θεώρησης/visa εφόσον απαιτείται (π.χ. Τουρκία)