Φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus που ακολουθείται για τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι ίδια με όλους τους συμμετέχοντες.

ΩΣΤΟΣΟ οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που μετακινούνται για σπουδές δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής

Διαδικασία:

 • Θα πρέπει να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές μαζί με την Σύμβασή τους, προκειμένου να πραγματοποιείται εκ των προτέρων έλεγχος των δικαιολογητικών ώστε να διαπιστωθεί εάν οι φοιτητές αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και δικαιούνται την επιπρόσθετη επιχορήγηση καθώς επίσης να πραγματοποιείται προϋπολογισμός των κονδυλίων που απαιτούνται για την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές.

ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018
Ορισμός κοινωνικά ευπαθών ομάδων:

 • Φοιτητής που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα έως 9.000€ κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια ή όχι.
 • Φοιτητής που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος έως 9.000€, ενώ στην περίπτωση που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια έως 22.000€ κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
   Σημείωση: Εφεξής οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν και την ατομική τους φορολογική δήλωση/ατομικό εκκαθαριστικό όπου θα προκυπτει το ατομκό τους εισόδημα, καθώς βάσει νόμου όλα τα πρόσωπα άνω 18 ετών, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης.

  Γενικές οδηγίες:
  - Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων και προστατευόμενο μέλος θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.
  - Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολύτεκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.

  Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:
  Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:
  Πίνακας Γ.1
  Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου)
  Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου)
  Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ.) (Υπόχρεου + Συζύγου)
  Αντίστοιχα προκύπτει και το ατομικό εισόδημα του φοιτητή.

 • ___________________NEO:
  ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

  Οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που μετακινούνται για σπουδές στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δικαιούνται προσαύξηση 200 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής.
  Οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που μετακινούνται για πρακτική άσκηση στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής.

  Κριτήριο καθορισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων:
  Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

  Ορισμοί:
  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.
  • Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

  ΣυνημμένοΜέγεθος
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ39.98 KB

  Πρόσφατες καταχωρήσεις