Επιμόρφωση Διοικητικού/Διδακτικού προσωπικού

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού την ευκαιρία κινητικότητας με σκοπό την επιμόρφωση σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, βάσει «Συμφωνίας κινητικότητας για επιμόρφωση», διάρκειας από 5 εργάσιμες ημέρες έως 6 εβδομάδες.

Πληροφορίες για οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Η "Συμφωνία κινητικότητας για επιμόρφωση" για την περίοδο της κινητικότητας, περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής, το μέγεθός του, τον τύπο, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής όσο και για το μέλος του προσωπικού), τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν και, εάν είναι δυνατόν, το πρόγραμμα της περιόδου, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπογράφεται δε εκ των προτέρων από το μέλος του προσωπικού και από τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής.

Η επιχορήγηση που χορηγείται από το ΙΚΥ, έχει σκοπό να καλύψει τις δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή έξοδα ταξιδιού και δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής, ενώ το Δ.Π.Θ. καλύπτει, μέσω του ΕΛΚΕ, κάποιες πρόσθετες δαπάνες όπως η διαμονή.
Αποζημιώνονται οι ημέρες της παραμονής για τη δραστηριότητα, καθώς και μία ημέρα για μετακίνηση ακριβώς πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό και/ή μία ημέρα για μετακίνηση ακριβώς μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό.
Η κινητικότητα πρέπει να υλοποιείται το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πρόσφατες καταχωρήσεις