Διαδικασία

Πριν την αναχώρηση στο εξωτερικό

Ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
 • Υποβολή στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος των παρακάτω:
 • Επιλογή φοιτητή από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή
 • Αποστολή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής των παρακάτω:
  • Αίτηση φοιτητή Erasmus (συνήθως υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής)
  • Learning Agreement
  • Αναλυτική βαθμολογία (με επισύναψη μετάφρασης)
  • Αίτηση για στέγαση στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (εφόσον διαθέτει φοιτητικές εστίες ή υπηρεσία εύρεσης στέγασης)
 • Αποδοχή από το Τμήμα Υποδοχής
 • Κατάθεση στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. των παρακάτω (τουλάχιστον 40-45 ημέρες πριν την έναρξη της κινητικότητας):
  • Αντίγραφο του Learning Agreement
  • Σύμβαση (2 πρωτότυπα αντίτυπα, με μονογραφή στις πρώτες σελίδες και υπογραφή στην τελευταία)
  • Δήλωση αποδοχής πίστωσης της υποτροφίας σε λογαριασμό του φοιτητή-υποτρόφου (κατά προτίμηση σε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
  • Έντυπο «Στοιχεία Υποτρόφων»
  • Αντίγραφο της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας) ή για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίγραφο συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
 • Παραλαβή από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. του Χάρτη Φοιτητή Erasmus+
 • Υποβολή του διαδικτυακού (on-line) τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τις σπουδές (εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, Βουλγάρικη, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ισπανική, Ιταλική, Κροατική, Ουγγρική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Σλοβάκικη, Σουηδική, Τσέχικη ή Φιλανδική), μέσω της πλατφόρμας Erasmus+OLS.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό

Ο φοιτητής ή φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό οφείλει:
 • Να επισκεφθεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής για να παραλάβει τον ενημερωτικό οδηγό εισερχόμενων φοιτητών και να σημειωθεί/βεβαιωθεί η άφιξή του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και πριν την αναχώρησή του
 • Να αποστείλει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Δ.Π.Θ. το Certificate of Arrival (Βεβαίωση άφιξης)
 • Να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Δ.Π.Θ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας Σύμβασής του/της, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι για την ολοκλήρωση των σπουδών του/της θα απαιτηθεί διάστημα παραμονής μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται από τη Σύμβαση, προκειμένου αυτή να τροποποιηθεί αναλόγως
 • Να τηρεί τους κανόνες της Σύμβασης που έχει συνάψει με το Δ.Π.Θ.
 • Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης του Ιδρύματος Υποδοχής

Μετά την επιστροφή

Μέσα σε ένα μήνα από την επιστροφή από το εξωτερικό, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα πρέπει:
 • να προχωρήσει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Σπουδών (Erasmus participant report) στο mobility tool
 • να υποβληθεί στο διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για τις σπουδές (εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική, Βουλγάρικη, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ισπανική, Ιταλική, Κροατική, Ουγγρική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Σλοβάκικη, Σουηδική, Τσέχικη ή Φιλανδική)
 • να καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. τα παρακάτω:
  • Βεβαίωση διάρκειας σπουδών από το Τμήμα Υποδοχής
  • Transcript of Records (Αναλυτική βαθμολογία)