Διαδικασία

Πριν την αναχώρηση στο εξωτερικό

Ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
 • Υποβολή στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος των παρακάτω:
 • Επιλογή φοιτητή από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή
 • Αποστολή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής των παρακάτω:
  • Αίτηση φοιτητή Erasmus (συνήθως υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής)
  • Learning Agreement
  • Αναλυτική βαθμολογία (με επισύναψη μετάφρασης)
  • Αίτηση για στέγαση στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (εφόσον διαθέτει φοιτητικές εστίες ή υπηρεσία εύρεσης στέγασης)
 • Αποδοχή από το Τμήμα Υποδοχής
 • Κατάθεση στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. των παρακάτω:
  • Αντίγραφο του Learning Agreement
  • Σύμβαση (2 πρωτότυπα αντίτυπα, με μονογραφή στις πρώτες σελίδες και υπογραφή στην τελευταία)
  • Δήλωση αποδοχής πίστωσης της υποτροφίας σε λογαριασμό του φοιτητή-υποτρόφου (κατά προτίμηση σε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
  • Έντυπο «Στοιχεία Υποτρόφων»
  • Αντίγραφο της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας) ή για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίγραφο συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
 • Παραλαβή από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. του Χάρτη Φοιτητή Erasmus+
 • Υποβολή του διαδικτυακού (on-line) τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τις σπουδές (εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, Βουλγάρικη, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ισπανική, Ιταλική, Κροατική, Ουγγρική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Σλοβάκικη, Σουηδική, Τσέχικη ή Φιλανδική), μέσω της πλατφόρμας Erasmus+OLS.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό

Ο φοιτητής ή φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό οφείλει:
 • Να επισκεφθεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής για να παραλάβει τον ενημερωτικό οδηγό εισερχόμενων φοιτητών και να σημειωθεί/βεβαιωθεί η άφιξή του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και πριν την αναχώρησή του
 • Να αποστείλει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Δ.Π.Θ. το Certificate of Arrival (Βεβαίωση άφιξης)
 • Να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Δ.Π.Θ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας Σύμβασής τους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι για την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα απαιτηθεί διάστημα παραμονής μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται από τη Σύμβασή τους, προκειμένου αυτή να τροποποιηθεί αναλόγως
 • Να τηρεί τους κανόνες της Σύμβασης που έχει συνάψει με το Δ.Π.Θ.
 • Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης του Ιδρύματος Υποδοχής

Μετά την επιστροφή

Μέσα σε ένα μήνα από την επιστροφή από το εξωτερικό, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα πρέπει:
 • να προχωρήσει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Σπουδών (Erasmus participant report) στο mobility tool
 • να υποβληθεί στο διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για τις σπουδές (εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική, Βουλγάρικη, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ισπανική, Ιταλική, Κροατική, Ουγγρική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Σλοβάκικη, Σουηδική, Τσέχικη ή Φιλανδική)
 • να καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. τα παρακάτω:
  • Βεβαίωση διάρκειας σπουδών από το Τμήμα Υποδοχής
  • Transcript of Records (Αναλυτική βαθμολογία)
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις