Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο συμμετέχουσας χώρας στο Erasmus+ (Συμμετέχουσες χώρες)
    • Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών
  • Πλήρωση κριτηρίων του εκάστοτε Τμήματος προέλευσης, π.χ.:
    • Καλή ακαδημαϊκή επίδοση βάσει αναλυτικής βαθμολογίας
    • Γνώση Ξένης Γλώσσας
    • Κίνητρα συμμετοχής