Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2016/2017

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ / ΚΑ1 2016-2017», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών του προσωπικού του Δ.Π.Θ. (Καθηγητές-Λέκτορες, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό) για μετακίνηση σε φορείς/ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο της δράσης κινητικότητας για επιμόρφωση του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για την επιμόρφωση, η οποία θα είναι διάρκειας μιας εβδομάδας (5 εργάσιμων ημερών + 2 ημερών το ανώτερο για τη μετακίνηση) παρέχεται υποτροφία από το πρόγραμμα Erasmus+, η οποία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης καθώς και μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Επιπλέον θα καλύπτεται έως του ποσού των 80 €/διανυκτέρευση το κόστος διαμονής.

Η μετακίνηση των επιλεγέντων για επιμόρφωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους και το αργότερο έως 30/9/2017.

H επιλογή των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του προγράμματος Εrasmus+ του Πανεπιστημίου βάσει κριτηρίων (βλ. πίνακα).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 6/4/2017 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του Πανεπιστημίου (κα Ιωάννα Χάιτα, Κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39104)

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
● Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
● Βιογραφικό Σημείωμα με συνοπτική παρουσίαση των κινήτρων / λόγων συμμετοχής στο πρόγραμμα
● Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (δεν αφορά στα μέλη ΔΕΠ)
● Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (δεν αφορά στα μέλη ΔΕΠ)
Οι υποψήφιοι για μετακίνηση που δεν διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας από επίσημο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να κάνουν χρήση του Erasmus+ για επιμόρφωση μόνον σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.
● Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Staff Training Programme) του ιδρύματος υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: ο λογότυπος του ιδρύματος, στοιχεία του υπευθύνου του ιδρύματος υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία επιμόρφωσης, στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του ιδρύματος υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης της επιμόρφωσης [όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & e-mail]. Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του ιδρύματος για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης (training) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) μίας εβδομάδας. Επιπλέον, θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της περιόδου επιμόρφωσης και θα αναφέρεται η γλώσσα στην οποία θα γίνει η επιμόρφωση. Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του ιδρύματος υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του ιδρύματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση υπάρχουν στο παρακάτω αρχείο.

Οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στην ενότητα Επιμόρφωση Διοικητικού/Διδακτικού προσωπικού
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (25310 39104, ichaita@xan.duth.gr).

Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου