Υπηρεσιακό σημείωμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή Κινητικότητα

Συνημμένο θα βρείτε υπηρεσιακό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ενδιαφέροντα στοιχεια για τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της δράσης της Διεθνούς Κινητικότητας.