Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: Πρακτική Άσκηση Erasmus+ 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. θα υλοποιήσει τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά όσον αφορά στους προπτυχιακούς φοιτητές, προτεραιότητα έχουν οι τελειόφοιτοι. Προτιμάται επίσης η 4-μηνης διάρκειας άσκηση, ειδικά όταν το αντικείμενό της είναι εργαστηριακής φύσης.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση έως 2 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Mοριακής Βιολογίας και Γενετικής.
Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).
H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από την αρμόδια Συντονίστρια του προγράμματος Εrasmus του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγ. Σ. Μπουκουβάλα.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο της κ. Χ. Μεταλλινού, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στο κείμενο της παρούσας προκήρυξης. Τυχόν επιπλέον πληροφορίες μπορεί να παρέχονται μόνο μέσω e-mail προς την κ. Μεταλλινού (cmetalli@mbg.duth.gr) με κοινοποίηση στη Συντονίστρια του προγράμματος (sboukouv@mbg.duth.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.
Ως λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης ορίζεται η 30/9/2018 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).