Προϋποθέσεις

Για πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη διδασκαλίας, πρέπει αυτή να προβλέπεται από τη Διμερή Συμφωνία (Interinstitutional Agreement) μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (του Δ.Π.Θ. και του ιδρύματος υποδοχής)

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
    • Μέλη ΔΕΠ
    • Διδακτικό Προσωπικό Π.Δ. 407/80
    • E.E.ΔΙ.Π.