Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: 2η πρόσκληση για πρακτική άσκηση 2017-2018

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά όσον αφορά στους προπτυχιακούς φοιτητές, προτεραιότητα έχουν οι τελειόφοιτοι. Προτιμάται επίσης η 4-μηνης διάρκειας άσκηση, ειδικά όταν το αντικείμενό της είναι εργαστηριακής φύσης.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έχει εγκριθεί (συμπληρωματικά) προς υλοποίηση 1 θέση Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Mοριακής Βιολογίας και Γενετικής.
Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).
H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγ. Ιωάννη Κουρκουτά.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο τoυ Αναπλ. Καθηγ. Ιωάννη Κουρκουτά.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στο κείμενο της παρούσας προκήρυξης. Τυχόν επιπλέον πληροφορίες μπορεί να παρέχονται μόνο μέσω e-mail κατόπιν ερωτήματος προς τον Συντονιστή του προγράμματος κ. Κουρκουτά (ikourkou@mbg.duth.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.
Ως λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης ορίζεται η 30/9/2018 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).