Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία ή συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης (STΑ) στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2018/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ ΚΑ103 2018-2019», δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης περίπου 18 μελών του διδακτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ. (Καθηγητές-Λέκτορες, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες) σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες (Οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr)
Η κινητικότητα διδασκαλίας μπορεί να είναι μέγιστης διάρκειας μιας εβδομάδας (5 εργάσιμων ημερών + 2 ημερών το ανώτερο για τη μετακίνηση) με ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας τις 8 (οκτώ).
Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης κινητικότητας για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης, όπου οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι 4 ώρες την εβδομάδα. Σημειώνεται επί αυτού ότι από το 2018-2019 για την κινητικότητα προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος, δίδεται έμφαση ως νέα ευρωπαϊκή προτεραιότητα ή συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για περίοδο επιμόρφωσης η οποία θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν παιδαγωγικές δεξιότητες και δεξιότητες σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτι που αποτυπώνεται και στα κριτήρια μοριοδότησης.
Για την κινητικότητα διδασκαλίας ή συνδυασμένης περιόδου διδασκαλίας/ επιμόρφωσης, παρέχεται επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+, η οποία καλύπτει έξοδα μετακίνησης καθώς και έξοδα διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας).
Επιπλέον των ποσών της επιχορήγησης που αναφέρονται στον πίνακα, θα καλύπτεται (από κονδύλια του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ): α) το κόστος διαμονής έως του ποσού των 50€/διανυκτέρευση βάσει παραστατικών ξενοδοχείου και β) αποζημίωση των επιπλέον δαπανών ταξιδίου (μετάβασης και επιστροφής) που προκύπτουν πέραν της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου του προγράμματος Erasmus+ η οποία ορίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης, σε ποσοστό 30% των πραγματικών επιπλέον δαπανών.
Η μετακίνηση των επιλεγέντων για διδασκαλία (ή συνδυασμένη περίοδο) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους και το αργότερο έως 30/9/2019.
H επιλογή των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του προγράμματος Εrasmus+ του Πανεπιστημίου βάσει κριτηρίων (ακολουθεί σχετικός πίνακας).
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 31/1/2019 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Πανεπιστημίου (κα Ελένη Μαυρίδου, Κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39084).
Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες όμως θα εξεταστούν ως θέσεις επιλαχόντων στην περίπτωση που η χρηματοδότηση επαρκεί για την κάλυψή τους.
Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
● Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
● Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με συνοπτική παρουσίαση των κινήτρων / λόγων συμμετοχής στο πρόγραμμα
● Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (δεν αφορά στα μέλη ΔΕΠ)
● Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (δεν αφορά στα μέλη ΔΕΠ)
● Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Staff Τeaching / Staff Training Programme) του ιδρύματος υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία ή διδασκαλία συνδυασμένη με επιμόρφωση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: στοιχεία του υπευθύνου του ιδρύματος υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία διδασκαλίας ή διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στοιχεία του αρμόδιου υπευθύνου του ιδρύματος υποδοχής για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης (εφόσον ισχύει). Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του ιδρύματος για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας ή διδασκαλίας με συνδυασμένη περίοδο επιμόρφωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) μίας εβδομάδας. Επιπλέον, θα περιγράφεται το πρόγραμμα της περιόδου επιμόρφωσης και θα αναφέρεται η γλώσσα στην οποία θα γίνει η δραστηριότητα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (25310 39084, emavr@admin.duth.gr). Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεσθε τη διεύθυνση erasmus.duth.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus+

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης