Χρηματοδότηση για σπουδές Erasmus

Η χορήγηση της χρηματοδότησης για σπουδές Erasmus υπολογίζεται βάσει του πίνακα χρηματοδότησης για Σπουδές Erasmus ανά χώρα υποδοχής και πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:
  • 80%: εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
  • 20%: με την επιστροφή του φοιτητή και αφού προσκομίσει τα έγγραφα που προβλέπονται μετά την επιστροφή (Βεβαίωση παραμονής, διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων, ηλεκτρονική συμπλήρωση Έκθεσης Σπουδών και Transcript of Records)