Χρηματοδότηση για σπουδές Erasmus

Η χορήγηση της χρηματοδότησης για σπουδές Erasmus υπολογίζεται βάσει του πίνακα χρηματοδότησης για Σπουδές Erasmus ανά χώρα υποδοχής και πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:
  • 80%: εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
  • 20%: με την επιστροφή του φοιτητή και αφού προσκομίσει τα έγγραφα που προβλέπονται μετά την επιστροφή (Βεβαίωση παραμονής, διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων, ηλεκτρονική συμπλήρωση Έκθεσης Σπουδών και Transcript of Records)

Πρόσφατες καταχωρήσεις