Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία
ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης (STΑ)
στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2019/2020

δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση