Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Προς
τα μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θ.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στη δράση Διεθνής Κινητικότητα (ICM) του προγράμματος Erasmus+ η οποία αφορά σε συνεργασία με Ιδρύματα τρίτων χωρών (εκτός Ευρώπης).
Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του Δ.Π.Θ.: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.