Διαδικασία κινητικότητα διδασκαλία


Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία, ή συνδυασμό Διδασκαλίας Επιμόρφωσης


Για την υλοποίηση κινητικότητας για Διδασκαλία, ή συνδυασμό Διδασκαλίας- Επιμόρφωσης στην κινητικότητα Erasmus+ ο/η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του ΔΠΘ (μόνιμο ή επί συμβάσει).

 1. Κάθε χρόνο οι διαθέσιμες από το Πρόγραμμα Erasmus+ θέσεις κινητικότητας για Διδασκαλία, Επιμόρφωση ή συνδυασμό Διδασκαλίας-Επιμόρφωσης κατανέμονται από την Επιτροπή Erasmus+ στα Τμήματα του ΔΠΘ.
 2. Με απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι/ες αποστέλλουν αίτηση προς το Γραφείο Erasmus+ το οποίο καταρτίζει πίνακα με τους υποψηφίους/ες ανά Τμήμα.
  Η επιλογή των μελών του προσωπικού που θα μετακινηθεί γίνεται μετά από βαθμολόγηση βάσει 5 κριτηρίων που βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με αυτά που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ Ελλάδας (ΙΚΥ).
 3. Από κάθε Τμήμα επιλέγονται οι υποψήφιοι/ες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής, τηρείται κατάλογος επιλαχόντων, που αξιοποιείται σε περίπτωση ακύρωσης μιας εγκεκριμένης συμμετοχής.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται κλήρωση ενώπιον των μελών της Επιτροπής Erasmus+.
 5. Για συμμετοχή σε εικονικές κινητικότητες ή κινητικότητες χωρίς επιχορήγηση (zero grant) η έγκριση γίνεται αυτομάτως.
 6. Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο Τμήμα του ΔΠΘ υπάρξει για οποιονδήποτε λόγο αδιάθετη θέση, επιλέγεται για μετακίνηση το μέλος που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως Τμήματος.
 7. Σε περίπτωση υψηλής ζήτησης, με απόφασή της, η Επιτροπή Erasmus+ δύναται να διαθέτει περισσότερες θέσεις κινητικότητας διδακτικού προσωπικού για Διδασκαλία, Επιμόρφωση ή συνδυασμό Διδασκαλίας-Επιμόρφωσης από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα σύμβαση. Η κάλυψη της σχετικής πρόσθετης δαπάνης μπορεί να γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΔΠΘ, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες του Προγράμματος.
 8. Μετά την επιστροφή του ο/η μετακινούμενος/η α) υποβάλει στο Γραφείο Εrasmus+ βεβαίωση πραγματοποίησης του συμφωνημένου προγράμματος διδασκαλίας, επιμόρφωσης ή συνδυασμού από το Ίδρυμα Υποδοχής β) υποβάλει στο Γραφείο Εrasmus+ παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ά.) και γ) συμπληρώνει τελική έκθεση.
 9. Oι μετακινούμενοι σε συνεργασία με το/τη Συντονιστή/τρια του Ακαδημαϊκού Τμήματός τους, το γραφείο Erasmus+ ή άλλες μονάδες του ΔΠΘ οργανώνουν ή/και συμμετέχουν σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του.
 10. Για το ακαδημαϊκό προσωπικό, η βεβαίωση κινητικότητας προστίθεται στον υπηρεσιακό φάκελο και αποτελεί ένα εκ των συνεκτιμώμενων κριτηρίων για την εξέλιξή του.