Διαδικασία Επιλογής


Προκειμένου να γίνει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για πρακτική άσκηση, προηγείται σχετική Προκήρυξη των θέσεων που θα πληρωθούν κατά Τμήμα.

Η Προκήρυξη αναρτάται στις Ανακοινώσεις του http://erasmus.duth.gr και στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. http://career.duth.gr, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Τμημάτων για την ευρεία πληροφόρηση των φοιτητών.

Στην Προκήρυξη εμπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με:

 • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που θα υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας
 • τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης
 • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συντονιστή Erasmus του Τμήματος στον οποίο θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά
 • τη μηνιαία επιχορήγηση ανά χώρα υποδοχής

Μετά το σχετικό έλεγχο από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται από την προκήρυξη).

Στη συνέχεια, ειδοποιούνται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν την μετακίνηση για την έγκριση της επιχορήγησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/τριες:

α) είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες σε Τμήματα του ΔΠΘ ως προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες ή υποψήφιοι/ες διδάκτορες.

β) έχουν γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο που ορίζει ο Φορέας υποδοχής.

Ειδικά για τους/τις προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες, η έγκριση των αιτήσεων («ως απόφοιτοι/ες») από τη Συνέλευση του Τμήματός τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους και πριν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχων και η πρακτική Erasmus+ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στον πρώτο χρόνο μετά την περάτωση των σπουδών τους.

Ενδεικτικά, τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ένας υποψήφιος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships είναι (ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην προκήρυξη για την οποία καταθέτετε την υποψηφιότητά σας):

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα Ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Traineeships (εφόσον προβλέπεται από την προκήρυξη)
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες:
  • O λογότυπος του φορέα υποδοχής
  • Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης
  • Στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης στο Φορέα Υποδοχής (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και fax)
  • Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (Traineeships) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Traineeships για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηνών (έναρξη-λήξη). Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά:
   • οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν,
   • το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης,
   • τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου
  • Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.