Διαδικασία Επιλογής


 1. Με απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, δημοσιεύεται από τα Τμήματα, με
  φροντίδα του εκάστοτε Συντονιστή/στριας του Ακαδημαϊκού Τμήματος,
  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φοιτητές/τριες για συμμετοχή
  στην κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές. Στην πρόσκληση αυτή
  αναφέρονται ο/οι κύκλος/οι σπουδών που αφορά, οι διαθέσιμες για το Τμήμα
  θέσεις, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και η
  προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
 2. Η υποβολή της αίτησης και όλων των σχετικών δικαιολογητικών όπως
  ορίζεται στην πρόσκληση γίνεται στον/στην Συντονιστή/τρια του Τμήματος.
  Ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
 • Υποβολή στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος των παρακάτω:
  o Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – συμμετοχής
  o Αναλυτική Βαθμολογία
  o Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
  o Ό,τι επιπλέον ορίζεται στη Πρόσκληση του κάθε Τμήματος.
 • Επιλογή φοιτητή από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή
  Η κατάταξη των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητών/τριών
  πραγματοποιείται από τον Συντονιστή/στρια Erasmus+ του Ακαδημαϊκού
  Τμήματος. Ο/Η Συντονιστής/στρια του Ακαδημαϊκού Τμήματος κοινοποιεί
  τον πίνακα κατάταξης στην οικεία Συνέλευση και ακολούθως στο Γραφείο
  Erasmus+.
 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι
  φοιτητές/τριες:
  α) είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες σε Τμήματα του ΔΠΘ ως
  προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες ή υποψήφιοι/ες
  διδάκτορες.
  β) έχουν γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο που ορίζει το Ίδρυμα
  υποδοχής.
 2. Για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, η αίτηση θα πρέπει να
  συνοδεύεται από βεβαίωση από τη Συντονιστική Επιτροπή του
  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθούν, στην οποία
  περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) ο τίτλος του Προγράμματος
  Μεταπτυχιακών Σπουδών, β) βεβαίωση ότι το πρόγραμμα που θα
  ακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα
  αποτελέσει μέρος των σπουδών του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (με σαφή
  αναφορά στις μονάδες ECTS που θα επιτύχει ο/η φοιτητής/τρια) και γ) ότι ο
  χρόνος στο εξωτερικό θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών
  του.
 3. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν
  βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής τους στην οποία να αναγράφονται: α) το
  θέμα της διατριβής β) βεβαίωση ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο/η
  υποψήφιος/α θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της

διδακτορικής του διατριβής και γ) ότι ο χρόνος στο εξωτερικό θα
προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.