Χρήσιμα έντυπα


Πλαίσιο ΒΙΡ ΔΠΘ

Φόρμα Περιγράμματος Μαθήματος eng

Φόρμα Περιγράμματος Μαθήματος gr

Πρόταση για έγκριση για την οργάνωση Μεικτού Εντατικού Προγράμματος με Ίδρυμα Συντονισμού Το ΔΠΘ

Πρόταση για έγκριση συμμετοχής του ΔΠΘ σε Μεικτό Εντατικό Πρόγραμμα