Μικτά εντατικά προγράμματα BIP


Τα Εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας (BIP) είναι προγράμματα σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διαδικτυακής συνεργασίας.

Κάθε πρόγραμμα BIP πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μπορεί να είναι πολυετές.

Κατά τη διάρκεια των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών ή προσωπικού πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία.

Κάθε πρόγραμμα BIP σχεδιάζεται και υλοποιείται από τουλάχιστον 3 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τουλάχιστον 3 Χώρες του Προγράμματος.

Η διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία είναι από 5 έως 30 ημέρες. Δεν ορίζονται κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διάρκεια της εικονικής συνιστώσας, αλλά ο συνδυασμός φυσικής παρουσίας και εικονικής συνιστώσας πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στους φοιτητές.  Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε BIP είναι 15 (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού), ενώ οι ατομικές δαπάνες (και ενδεχομένως οι δαπάνες μετακίνησης), καλύπτονται από το Ίδρυμα Αποστολής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής και μέλος του προσωπικού, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και βάσει των κριτηρίων που ανακοινώνονται σε κάθε πρόσκληση.