Πριν από τη μετακίνηση


1) Αποστολή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής των παρακάτω:

o Αίτηση φοιτητή Erasmus (συνήθως υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής)
o Αναλυτική βαθμολογία (με επισύναψη μετάφρασης)
o Αίτηση για στέγαση στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (εφόσον διαθέτει
φοιτητικές εστίες ή υπηρεσία εύρεσης στέγασης)

2) Αποδοχή από το Τμήμα Υποδοχής


3)Κατάθεση στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. των παρακάτω:

o Σύμβαση (2 πρωτότυπα αντίτυπα, με μονογραφή στις πρώτες σελίδες και
υπογραφή στην τελευταία
). Τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της Σύμβασης μπορείτε να τις βρείτε εδώ.
o Δήλωση αποδοχής πίστωσης της υποτροφίας σε λογαριασμό του φοιτητή-
υποτρόφου
(κατά προτίμηση σε λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς)
o Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
o Έντυπο «Στοιχεία Υποτρόφων»
o Αντίγραφο της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας) ή για
τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίγραφο συμβολαίου ιδιωτικής
ασφάλισης υγείας
o Υποβολή του Learning Agreement στο Online Learning Agreement
(https://learning-agreement.eu/) (ενός εξαμήνου (30 ECTS) ή ενός έτους (60 ECTS). Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να έχει παρόμοια, συμπληρωματικά ή συναφή μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με το πρόγραμμα του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή/τριας, αλλά δεν πρέπει να έχει απαραιτήτως το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Ο/Η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να επιλέξει μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς στο Δ.Π.Θ. Το πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται στην Συμφωνία Σπουδών του/της φοιτητή/τριας.)
o Ηλεκτρονική υποβολή του 1ου τεστ αξιολόγησης της γλώσσας στο https://academy.europa.eu/. Τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του διαδικτυακού τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

4) Αποστολή από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. του Χάρτη Φοιτητή Erasmus+