Πριν από τη μετακίνηση


1) Αποστολή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής των παρακάτω:

o Αίτηση φοιτητή Erasmus (συνήθως υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής)
o Αναλυτική βαθμολογία (με επισύναψη μετάφρασης)
o Αίτηση για στέγαση στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (εφόσον διαθέτει
φοιτητικές εστίες ή υπηρεσία εύρεσης στέγασης)

2) Αποδοχή από το Τμήμα Υποδοχής


3)Κατάθεση στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. των παρακάτω:

4) Αποστολή από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. του Χάρτη Φοιτητή Erasmus+