Μετά τη μετακίνηση – ολοκλήρωση


Μέσα σε ένα μήνα από την επιστροφή από το εξωτερικό, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα πρέπει:

• να προχωρήσει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Σπουδών (Erasmus participant report) στο Beneficiary Tool, που λαμβάνει ο φοιτητής με αυτοματοποιημένο μήνυμα μετά τη λήξη της κινητικότητάς του.

• να καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. τα παρακάτω:
1. Πρωτότυπη Βεβαίωση διάρκειας σπουδών από το Τμήμα Υποδοχής
2. Transcript of Records (Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας)

Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας ο φοιτητής λαμβάνει το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του συνόλου της υποτροφίας είναι η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων από το ‘Ίδρυμα υποδοχής και η επιτυχής αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας στο Ίδρυμα Υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν στο 30% του προγράμματος (10 ECTS για ένα εξάμηνο σπουδών).