Μετά τη μετακίνηση – ολοκλήρωση


Με την επιστροφή ο φοιτητής οφείλει εντός μιας εβδομάδας:

  • Να καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Δ.Π.Θ.

α) τη Βεβαίωση/Αξιολόγηση από τον Οργανισμό Υποδοχής

Προτεινόμενο έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από το φορέα υποδοχής

β) το “After the Mobility” του Learning Agreement for Traineeships

γ) Εισιτήρια ή/και κάρτες επιβίβασης στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης.

Τα παραπάνω οφείλει να τα ζητήσει από το φορέα υποδοχής εις διπλούν, ώστε να κρατήσει το ένα αντίγραφο για το βιογραφικό του.

  • Να προχωρήσει στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Σπουδών (Erasmus participant report) στο Beneficiary Tool

Στη συνέχεια το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή, φροντίζει για την κατάθεση του υπόλοιπου 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.